NAMA GELAR
Dewi Susanti Atmaja M.Farm-Klin., Apt
H.Ali Rakhman Hakim M.Farm., Apt
Mustaqimah M.Si., Apt
Rina Saputri M.Farm., Apt
Agnes Christie Rinda M.Farm., Apt
Richa Purnamasari M.Sc., Apt
Tuti Alawiyah S.Farm., Apt
 Erwin Fauzana S.Farm., Apt
 Ibrahim S.Si