NAMA

GELAR

Dewi Susanti Atmaja M.Farm-Klin., Apt
H.Ali Rakhman Hakim M.Farm., Apt
Agnes Christie Rinda M.Farm., Apt
Rina Saputri M.Farm., Apt
Mustaqimah M.Si., Apt
Richa Purnamasari M.Sc., Apt
Aprillia Rahmadina M.Sc., Apt
Tuti Alawiyah S.Farm., MM., Apt
Noval M.Farm., Apt
Ibrahim S.Si